Η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. επιδιώκει σε διαρκή βάση την τυποποίηση και διακίνηση ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης Διαχείρισης, της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο βασικότερος στόχος που καλείται η εταιρία να εκπληρώσει είναι η εμπιστοσύνη των συνεργατών της και κατ' επέκταση των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. Οι στόχοι δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της ποιότητας και στη συνεχή μείωση των φυτοφα ρμάκων αλλά και στο σεβασμό του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της με μοναδικό σκοπό την ισχυρή παρουσία της στην αγορά. Για τους προαναφερθέντες λόγους ακολουθείται μια σειρά διαδικασιών οι οποίες εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος από την παραγωγή μέχρι την τελική του μορφή όπως:
Συμβόλαια ποιότητας με παραγωγούς
Σωστή συγκομιδή
Μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, πρόψυξη, ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, χρήση SmartFresh για μακροχρόνια συντήρηση
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Ιχνηλασιμότητα
Ανασκόπηση συστήματος ασφάλειας και ποιότητας